กรมอนามัย ลงพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นในสถานศึกษา เน้นใช้ชีวิตตามแบบวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียน พร้อมคุมเข้มบุคลากร สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แบบบูรณาการ ปี 2564 “เสริมพลังสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย มั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด–19 ในสถานศึกษา” ณ โรงเรียนวัดอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ว่า ตามมาตรการผ่อนปรนของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ที่กำหนดให้โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดภาคเรียนได้ตามปกติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้น

แต่สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในช่วงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จากการรายงานของกรมควบคุมโรคยังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 0–19 ปี จำนวน 616 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กโตและเป็นเด็กวัยเรียน โดยปัจจัยเสี่ยงของผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ คือ ติดเชื้อจากการ แพร่ระบาดใน Cluster ต่าง ๆ รองลงมาติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญ จึงได้กำหนดมาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด 19 ในสถานศึกษา ดังนี้

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการด้านสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน จัดทำคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา และคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด

2) ขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญ

3) พัฒนาระบบการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus และร่วมพัฒนาแบบติดตามประเมินผลการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา (http://covid.moe.go.th) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

4) ประสานความร่วมมือกับบุคลากรผู้มีประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็น “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน” ทำหน้าที่ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา

5) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังสร้างขวัญกำลังใจ  แก่สถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่เสี่ยง

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อไปอีกว่า โรงเรียนควรคุมเข้มบุคคลากรและนักเรียนให้ปฏิบัติตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ด้วยวิธีการให้สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดโต๊ะเรียนนั่งห่างกัน ล้างมือบ่อย ๆ พกและใช้เจลแอลกอฮอล์ และปรับเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน รวมถึงมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารการเรียนรู้ในการเรียนแบบออนไลน์ จัดระบบแนวทางการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตลอดจนการสื่อสารรอบรู้สุขภาพอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย

“ทั้งนี้ จากกรณีที่มีการระบาดใน Cluster ใหม่ในตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ ทำให้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนจึงควรคุมเข้มโดยให้คำแนะนำทั้งผู้ปกครองและนักเรียนให้มีการป้องกันตัวเองตั้งแต่การเดินทางออกจากบ้าน ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และเมื่อมาถึงโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้โรงเรียนควรสังเกตพ่อค้า แม่ค้า ทั้งในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ หากพบมีประวัติเสี่ยงหรือมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับ ควรให้หยุดขายของและไปพบแพทย์ทันที” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด