จิตอาสาพระราชทานล้างทำความสะอาดตลาดนัดจตุจักร ป้องกันโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

โดยวันที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. : นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดตลาดนัดจตุจักรป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักสิ่งแวดล้อม จิตอาสาพระราชทาน 904 สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตจตุจักร และประชาชนจิตอาสา รวมประมาณ 350 คน ร่วมกิจกรรม ณ ตลาดนัดจตุจักร เขตจตุจักร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตจตุจักร และประชาชนจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ด้วยการล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จัดเก็บมูลฝอย กำจัดวัชพืช และตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบตลาดนัดจตุจักร รวมทั้งให้บริการตรวจวัดควันดำ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อร่วมกันป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ด้วย
———————————-