พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันให้แก่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันให้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ตลอดจนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา

 

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างใกล้ชิด และทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎร สำหรับอาหารพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นเมนูอาหารที่คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการ และถูกหลักอนามัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้…

*******************************
ข้อมูลจาก : สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564