กรมเจ้าท่า ประชุมวางแผน ติดตาม เร่งรัด เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO Member State Audit Scheme, IMSAS)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ฉบับสมบูรณ์ ค.ศ.2020 (SOLAS Consolidated Edition, 2020) ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของ IMO เป็นการออกข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารบนเรือ โครงสร้างเรือ และการทำงานสำหรับเรือเดินทะเล ที่ทาง IMO บังคับใช้ให้แต่ละประเทศรับทราบ ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา โดยให้กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติ มีหน้าที่ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบประเทศสมาชิกภาคบังคับจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO Member State Audit Scheme, IMSAS

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมวางแผน ติดตามผลการดำเนินงาน ในส่วนต่างๆให้สอดคล้องตามภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยต้องดำเนินการและปัจจุบันดำเนินการถึงขั้นตอนไหนซึ่งเป็นการหารือด้าน IMO ทั้งระบบ ร่วมกับหน่วยงานภายในกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองงานพันธกรณีระหว่างประเทศ สำนักกฏหมาย สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักมาตรฐานเรือ กองมาตรฐานคนประจำเรือ กองกิจการระหว่างประเทศ เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยพิจารณาเสนอแนวทางและติดตามเร่งรัดในการดำเนินการข้อกฎหมายให้สอดคล้องตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ฉบับสมบูรณ์ ค.ศ.2020 เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย กฏข้อบังคับการตรวจเรือ การบังคับใช้การตรวจเรือ ตรวจสภาพเรือ การตรวจเรือโดยสาร การตรวจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์อื่น การตรวจระบบวิทยุสื่อสาร ฯลฯ ให้สำเร็จและสมบูรณ์แบบตามเป้าประสงค์ เพื่อนำพากรมเจ้าท่าไปสู่ความสำเร็จในการรับการตรวจประเมินจาก IMO ในปี พ.ศ. 2565 และได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตามทีอนุสัญญาฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งในด้านกฎหมาย และการบังคับใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามนโยบายของอธิบดีกรมเจ้าท่า “ IMO ต้องผ่าน น่านน้ำไทยต้องปลอดภัย”
_________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า