สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 108ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 2.39ล้าน รายโดยประมวลข้อมูลในภาพรวมดังนี้
– จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมต่อประชากร

– จำนวนผู้เสียชีวิตรวมต่อประชากร

– อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ

– จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวมต่อประชากร

– อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

………………….

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม