จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร โดยมี นายทำเนียบ แสงชมพู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเป็นไปตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร (พ.ศ.2562 – 2570) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการรุกล้ำลำคลองและรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและการรักษาคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการ/อำเภอ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ในเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาคุณภาพน้ำ การเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่คลองเปรมประชากร เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรทั้งระบบ

………………………………