ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ติดตามงานตามแผนงาน กิจกรรมจัดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ติดตามงานตามแผนงาน กิจกรรมจัดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

การประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งนี้ เป็นการติดตามงานตามแผนงาน กิจกรรมจัดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งยังมีวาระอื่น ๆ อาทิ การจัดที่ดินชุมชน, การกำหนดขอบเขตวงรอบชุมชน และการตรวจสอบการถือครองในเขตปฏิรูปที่ดิน, การขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ดินเอกชน รวมไปถึงปัญหาแนวเขตปฏิรูปที่ดินคาบเกี่ยว 2 จังหวัด

………………………………..