ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การต้อนรับพลเอกศิวะ ภระมรทัต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในการตรวจเยี่ยมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วย นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมไฟป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานภาคสนาม สังกัดสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า หรือ “ชุดเสือไฟ” เป็นอัตรากำลังสนับสนุนภารกิจงานควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ที่มีความสำคัญเฉพาะ เช่น พื้นที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ หรือพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารุนแรง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า งานวิชาการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานฯ

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ไฟป่าในท้องที่ 9 จังหวัด ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่,จ.เชียงราย,จ.แพร่, จ.พะเยา, จ.ตาก,จ.ลำพูน,จ.ลำปาง,จ.น่าน,จ.แม่ฮ่องสอน) โดยสนับสนุนเพิ่มเติมระบบเทคโนโลยีทางการสื่อสารและการนำเสนอเพื่อให้สามารถติดต่อ ประสานและบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในท้องที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้อย่างทันท่วงที สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยเพิ่มเติม และยกระดับให้เป็น “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อติดตามประสานงานและบัญชาการ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

สำหรับการตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ ได้มีการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามข้อแนะนำของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้แก่ การนำเครื่องเป่าลมดับไฟป่าพระราชทานไปใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า การต่อยอดผลดำเนินการและขยายผลตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “จิตอาสา”ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า พร้อมทั้งข้อแนะนำของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เช่น พิกัดแหล่งน้ำในการปฏิบัติงาน จุดตั้งถังเก็บน้ำชั่วคราว พิกัดจุดจอดอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) ชั่วคราว ข้อแนะนำในการดำเนินงานโครงการชิงเก็บลดเผา โดยการนำใบไม้จากการชิงเก็บมาทำปุ๋ยโดยใช้น้ำจุลินทรีย์จิตอาสา การมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยพลเอกศิวะ ภระมรทัต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน พร้อมทั้งชมแปลงสาธิต บริเวณศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ

โดยการดำเนินงานในระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 ได้ปลูกเสริมป่า จำนวน 1,968 ไร่ จัดทำฝายชะลอน้ำ 21 ฝาย และทำแนวกันไฟป่าเปียก 4 กิโลเมตร และดำเนินการปลูกเสริมป่า และฟื้นฟูป่า ระยะที่ ๒ ในปี 2564 เพิ่มอีก 40,282.35 ไร่ จัดที่ดินทำกินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 ,2 ,3 ,4 และชั้นที่ 5 โดยมีการออกแบบร่วมกับชุมชน ให้ควบคู่กับการปลูกไม้ยืนต้น ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการดำเนินการในระยะที่ 3 (2565 – 2570) จะดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่า จำนวน 233,331.30 ไร่ และบริหารจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จำนวนร้อยละ 15-20 ของพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ เพื่อให้มีพื้นที่ป่า/พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 275,481.65 ไร่

ในปี พ.ศ. 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จะดำเนินการในพื้นที่ 18 ป่าอนุรักษ์ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 419 หมู่บ้าน เนื้อที่ 8,682.35 ไร่ และจะดำเนินการในปี 2565-2570 เนื้อที่ 68,631.3029 ไร่

ทั้งนี้ ในด้านการป้องกันการเกิดไฟป่า และหมอกควัน ได้ดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในห้วงเดือน มกราคม – เมษายน ไว้ไม่เกิน 500,000 ไร่ ซึ่งดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 71,446.5 ไร่แล้ว และจุดความร้อนลดลงจากปี 2563 กว่า 1,200 จุด และได้ดำเนินการชิงเก็บในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายของ ทส. เพื่อลดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในรูปแบบชิงเผา โดยการนำใบไม้ เศษวัชพืชแห้ง มาเก็บในเสวียนเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักที่สามารถนำกลับไปใช้ในการเกษตรได้อีกครั้งหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งนำมาจากการนำใบไม้มาอัดก้อน และส่งต่อให้แก่เอกชน เพื่อนำไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติต่อไป โดยในวันนี้ ยังได้มีการมอบแนวทางปฏิบัติงาน รวมทั้งชมการสาธิตการใช้เครื่องอัดใบไม้โดยใช้เครื่องยนต์ เครื่องอัดใบไม้โดยใช้กำลังคน  ถังน้ำดับไฟป่าเคลื่อนที่ และเปิดตัวรถครัวสนามเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านดับไฟป่า อีกด้วย

หลังจากนั้น พลเอกศิวะ ภระมรทัต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ เดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลบ้านโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมพื้นที่ โครงการโหล่งขอดโมเดล พร้อมทั้งเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าแปลงปลูกป่าและการป้องกันไฟป่าที่ได้เนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี จ.เชียงใหม่ ด้วย

 …………………………….