รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “คลองด่าน”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจสภาพโครงการในปัจจุบัน พร้อมรับฟังสรุปสถานะการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน)​ เพื่อรับฟังปัญหาและกำหนดแนวทางการดำเนินต่อไปในอนาคต

โครงการระบบบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ (คลองด่าน) มีเนื้อที่ 1,903-0-87 ไร่  มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบตะกอนเร่งแบบเติมอากาศยาวนาน (Extended Aeration Activated Sludge ; EAAS) มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้ 525,000 ลบ.ม./วัน  โดยแบ่งพื้นที่โครงการออกเป็น

(1) พื้นที่อาคารสำนักงาน และส่วนบริการต่าง ๆ ได้แก่ อาคารสำนักงาน อาคารซ่อมบำรุง โรงก็บรถ ป้อมยาม อาคารบ้านพัก เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้อยู่บริเวณด้าน
ทิศเหนือ ของโครงการตรงบริเวณทางเข้าโครงการ

(2) พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บกากตะกอน ถังตกตะกอน เป็นต้น รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 488 ไร่ อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่โครงการ
โดยมืองศ์ประกอบดังนี้

– สถานีสูบน้ำเสีย (nfuent Pumping Station)

– บ่อบำบัดขั้นต้น (Pretreatment Ponds) จำนวน 3 บ่อ

– บ่อเติมอากาศ (Aeration Basins) จำนวน 3 บ่อ

– ถังตกตะกอน (Final Clarifiers) จำนวน 8 ถ้ง

– บ่อเก็บกากตะกอนจากบ่อบำบัดขั้นต้น (Pretreatment Sludge Basin)

– บ่อเก็บกากตะกอนชีวภาพ (Waste Activated Sludge Basin : WAS Basin)