สคบ. ตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงปิดภาคการศึกษา)

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนน้ำและสวนสนุก เพื่อเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงปิดภาคการศึกษา ณ สวนสยาม เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร พร้อมรณรงค์การเล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัยโดยไม่ใช้เครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกในกระบอกสูบโดยตรง และมีการทดสอบความเป็นอันตรายจากเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบน้ำและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง โดยอาจารย์ชาญณรงค์ ไวยพจน์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการ สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไปยัง สคบ. ผ่านช่องทางสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th และระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (OCPB Complain Mobile Application)