บขส. ยุคใหม่ มุ่งสู่ องค์กรคุณธรรม ส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 ก.พ. 2564 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จัดกิจกรรม “Happy CG & Happy CSR” (มุ่งมั่นธรรมาภิบาล ผลงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) พร้อมประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต โดยมีนางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย รองประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม นางปาณิสรา ดวงสอดศรี คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน บขส. ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้จัดกิจกรรม “Happy CG & Happy CSR” ต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันได้มีการประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมและผลักดันการร่วมสร้างคนดีสู่สังคม ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทส่งเสริมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

โดยกำหนดคุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ บ. บริการ , ข. ขยัน , ส. สามัคคี นอกจากนี้ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR บขส. ได้สร้างการมีส่วนร่วมจิตอาสาด้าน CSR โดยมีการเชิญชวนพนักงานบริษัทฯ สมัครเป็นจิตอาสา เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ชุมชน โดยรอบสถานประกอบการ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2565 ) ฉบับปรับปรุง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า จากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนที่ได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้ ทำให้ บขส. ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมาภิบาล และให้ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส อย่างไรก็ดี บขส. พร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรก้าวไปอย่างมั่นคง และ มีความเป็นมืออาชีพ โดยการส่งเสริมให้พนักงาน มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับดำเนินธุรกิจที่จะนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ บขส. ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้บริการ

สำหรับบรรยากาศวันนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live บขส. และในงานมีการประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต พิธีมอบรางวัล “คนดีมีคุณธรรม” ให้แก่พนักงานที่กระทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม และมีการมอบรางวัล “CG เข้มแข็งร่วมแต่งผ้าไทย” รวมทั้งแจกพืชผักสวนครัว “พันธุ์ปันสุข” ให้กับพนักงานด้วย