ทส. ลงพื้นที่ตรวจการจัดการสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ พร้อมเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม มิติใหม่ New Normal ด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 10.15 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และลงพื้นที่ตรวจระบบการจัดการน้ำเสียของบริษัทเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม. 34 จำกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานฯ

โดยขอให้ส่วนราชการ และผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้มงวดกับการบำบัดน้ำเสียของโรงงานที่อยู่ในความดูแล รวมถึงการบำบัดน้ำเสียของชุมชน ก่อนที่ปล่อยลงสู่ระบบนิเวศ และให้รักษามาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้พลังงานสะอาด การใช้พลังงานทดแทน ให้มีความต่อเนื่อง

อีกทั้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานในพื้นที่ และให้กรมควบคุมมลพิษ ทบทวนมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง และให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ที่้กี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศไทย ก้าวสู่บริบทมิติใหม่ New Normal  ด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสู่ความยั่งยืน