กทม. เตรียมจ้างคนพิการทำงานเพิ่ม ตามหลักมหานครแห่งโอกาสของทุกคน

วันที่ 11 ก.พ. 64 เวลา 09.30 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การจ้างงานคนพิการ โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานกฎหมายและคดี และสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม

ที่ประชุม แจ้งว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ตามหลักมหานครแห่งโอกาสของทุกคน โดยในวันนี้เป็นการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการรับสมัครคนพิการเข้ามาทำงานกับกรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร มีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 จำนวน 669 คน และต้องจ้างงานคนพิการเพิ่มอีก จำนวน 569 คน ซึ่งในที่ประชุม ได้พิจารณาการจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานสังกัดสำนัก และสำนักงานเขต เพิ่มขึ้นอย่างน้อยหน่วยงานละ 2 คน

โดยมอบหมายสำนักพัฒนาสังคม สำนักการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อให้สามารถรับคนพิการเข้ามาทำงานได้อย่างมีศักยภาพ และมีความเหมาะสมตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกรุงเทพมหานครในทุกมิติ โดยให้การสนับสนุนเวทีในการแสดงความสามารถต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถ ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยโรงเรียนฝึกอาชีพ จัดหาสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ส่งเสริมการศึกษาโดยจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กพิเศษที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงดำเนินการปรับปรุงด้านกายภาพของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้คนปกติตลอดจนคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

—————-