จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชบูรณะ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2539 เห็นชอบให้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง เพื่อให้เป็นสถานที่ให้การศึกษานอกระบบแก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นศูนย์ข้อมูลว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ สถานที่รวบรวมค้นคว้าข้อมูล เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยา รวมทั้งศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนและการทำหน้าที่ของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นไปได้อย่างยั่งยืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาให้เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิต และเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา