ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (คณะทำงาน) พร้อมด้วยคณะทำงาน ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานคณะทำงาน) เปิดการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2564 คณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ชูชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินการติดตามและการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ส.ป.ก.ใช้ระบบประชุม Video Conference ด้วยโปรแกรม zoom Meeting ในการประชุม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

………………………………………………..