อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบนโยบายหัวหน้าหน่วยงาน เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  ดร.สมคิด  สมศรี  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน    ฉบับที่ ๑  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  (ฉบับปรับปรุง) และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติ”

โดย ดร.สมคิด  สมศรี กล่าวว่า เป้าหมายของกรมกิจการเด็กและเยาวชนคือการเป็นเจ้าภาพหลักในด้านการคุ้มครองและการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ เน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ โดยในด้านการคุ้มครองเด็กนั้น การพิจารณาเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะเป็นผู้พิจารณาในการนำเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์แต่ละแห่ง ผ่านการพิจารณาและส่งเรื่องมาจากทีมสหวิชาชีพของจังหวัด นอกจากนี้จะสนับสนุนให้มีครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวอุปการะมากยิ่งขึ้น

ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ดร.สมคิด  สมศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ให้บ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัดดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่ ๒ โดยเน้นไปที่การส่งเสริมความเข้มแข็งและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด  สภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ และสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้แก่   การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การลดความรุนแรงในครอบครัว  การดูแลครอบครัวที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การป้องกันการทุจริต และให้นำเสนอกิจกรรมเหล่านี้ในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์  กิจกรรมถนนเด็กเดิน หรือพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยขอให้องค์กรต่างๆในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.) และผู้นำชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน