‘บิ๊กป้อม’กำชับทุกภาคส่วนเร่งบูรณาการพัฒนาแรงงาน นำกลไก กพร.ปช. ขับเคลื่อนกำลังคนของประเทศ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายที่ประชุม กพร.ปช.ให้กระทรวงแรงงานบูรณาการกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ พัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)ยกระดับกำลังคนของประเทศ ให้มีเอกภาพ ทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ หรือ กพร.ปช. มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพของผู้อยู่ในกำลังแรงงานของประเทศในทุกมิติ การดำเนินงานของ กพร.ปช.จึงสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมถึงการพัฒนาประเทศโดยมีคนเป็นศูนย์กลางตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของ กพร.ปช.ให้ครอบคลุมการพัฒนากำลังคนในทุกมิติตามวัตถุประสงค์นั้น ต้องอาศัยกลไกการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนากำลังคนในประเด็นสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมครั้งก่อนครั้งก่อนหน้ามีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 4 คณะ จึงได้เชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของ กพร.ปช.และคณะอนุกรรมการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบิน ขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2564 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S – curve ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

“การประชุมครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ส่งเสริมให้แรงงานไทยมีศักยภาพและทักษะอาชีพสูงขึ้น “ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และการดำเนินงานของ กพร.ปช. จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาแรงงานให้เกิดผลสำเร็จ จึงขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงาน เช่นนี้ต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน” พล.อ.ประวิตร กล่าวในท้ายสุด