คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 64 วิถีใหม่ เลี่ยงภัยโควิด 19

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเวทีคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ให้ อสม. นำเสนอผลงาน ทั้ง 12 สาขา ผ่านระบบออนไลน์ ลดโอกาสการแพร่เชื้อของโรคโควิด 19 เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมรับชมผ่าน Facebook กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่มีการระบาดอยู่ในปัจจุบัน และจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 มีความเห็นให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ อสม. รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และเชิดชูเกียรติ อสม.ที่มีผลงานเด่นทั้ง 12 สาขา ประกอบด้วย

1.สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

2.สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

3.สาขาสุขภาพจิตชุมชน

4.สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

5.สาขาบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

6.สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

7.สาขาภูมิปัญหาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

8.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

9.สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

10.สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก

11.สาขาทันตสุขภาพ

12.สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นายแพทย์ธเรศ อธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า การคัดเลือกในครั้งนี้ ได้กำหนดรูปแบบและวิธีการคัดเลือกผ่านระบบ Webex โดยให้ อสม. ส่งผลงานในรูปแบบวิดีทัศน์ พร้อมเอกสารเพื่อประกอบการนำเสนอผลงานเด่นของ อสม. ด้วยตนเอง และการซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะกรรมการฯ แต่ละสาขา ผ่านระบบ Webex ซึ่งมีดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 2 มี.ค. 64 โดยจะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ ภายในเดือนมีนาคม 2564

ทั้งนี้ ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับชมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 ได้ที่ Facebook กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

**********************