กสทช. กทปส. ร่วมกับ ITU และ NECTEC จัดอบรม “IoT Platform and Application Development in Thailand” เพื่อการนำ IoT ไปประยุกต์ใช้ในกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “IoT Platform and Application Development in Thailand”  โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Ashish Narayan, Program coordinator ITU Regional office for Asia & the Pacific (คนกลาง) ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก Head of Center for Cyber-Physical Systems (NECTEC) (คนที่ 3 จากขวา) และ Mr. Shi Xiaoguang CAICT China (คนที่ 3 จากซ้าย) เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้ของนักวิจัยและผู้รับทุนของ กทปส. ให้ไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล และสามารถสนับสนุนนโยบาย Smart City ของรัฐบาลที่จะผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้