ทส.ตรวจเข้มรถแท็กซี่ขยายอายุการใช้งานจาก 9 ปีเป็น 12 ปี ไม่ผ่าน 55%

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากกรณี กลุ่มแท็กซี่ได้มายื่นหนังสือเรียกร้องกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้ทบทวนเรื่องการเยียวยาขยายอายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี นับตั้งแต่ที่จดทะเบียนเป็นครั้งแรก จำนวน 87,000 คัน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพแท็กซี่ในช่วงภาวะโควิด -19 และรัฐบาลก็ตอบรับขยายจาก 9 ปีเป็น 12 ปี โดยแท็กซี่จะต้องมีการตรวจสภาพรถจากปีละ 3 ครั้ง เป็นปีละ 4 ครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง และผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน

นายอรรถพล กล่าวว่า คพ.ได้ติดตามการตรวจสภาพรถแท็กซี่ที่ประสงค์จะขอขยายอายุการใช้งานรถจาก 9 ปีเป็น 12 ปี ให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ต้องผ่านการตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งเปิดบริการเป็นที่แรก ณ ส่วนตรวจสภาพสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 มีจำนวนการเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อต่ออายุทั้งสิ้น 685 คัน ผ่านการตรวจสภาพ 305 คัน คิดเป็น 45% ไม่ผ่านการตรวจสภาพ 380 คัน คิดเป็น 55 % โดยรถอายุ 9 ปี ไม่ผ่าน 50 % รถอายุ 10 ปี ไม่ผ่าน 58 % รถอายุ 11 ปี ไม่ผ่าน 74 % และส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพด้านมลพิษ (คาร์บอนมอนอกไซด์/ไฮโดรคาร์บอน)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีวราวุธ การแก้ไขปัญหาการขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก 9 ปีเป็น 12 ปี ต้องไม่กระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทางกลุ่มแท็กซี่ต้องเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว เสียค่างวดผ่อนรถ รถอายุมากก็ปล่อยมลพิษมาก ก็ต้องดูแลบำรุงรักษาสภาพรถและเข้ารับการตรวจสภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ประชาชน สังคมก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ การเปิดจุดบริการตรวจสภาพรถแท็กซี่ที่ประสงค์จะขอขยายอายุการใช้งานรถจาก 9 ปีเป็น 12 ปี จะขยายไปยังส่วนตรวจสภาพสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่อื่นๆต่อไป นายอรรถพล กล่าว