กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างทางขนานและจุดกลับรถลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) แล้วเสร็จ

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างทางขนานและจุดกลับรถลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ระหว่าง กม.24+150 – กม.26+338 รวมระยะทางยาวประมาณ 4.3 กิโลเมตร แล้วเสร็จ ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากทางหลวงสายดังกล่าว เป็นเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรสูงมาก เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเมือง กรมทางหลวงได้เห็นความสำคัญของผู้ใช้เส้นทาง จึงได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมสายดังกล่าว

ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างทางขนาน และจุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ เป็นมาตรฐานทางชั้น 2 (2 ช่องจราจร) โดยก่อสร้างคันทางใหม่ (รถวิ่งทางเดียว) ผิวลาดยางแอสฟัลต์ ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2 เมตร ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 96,900,000 บาท ส่วนการก่อสร้างทางคู่ขนานและจุดกลับรถบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมสนับสนุนเงินงบประมาณในการก่อสร้าง

โครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมระหว่างอำเภอนครหลวง และอำเภอพระนครศรีอยุธยา ช่วยลดปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและลดการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นและของประเทศดีขึ้น  กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ แขวงทางหลวงอยุธยา โทร 0 3524 5092 3 ต่อ 113 หรือสายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์