กระทรวงเกษตรฯ ผนึกทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก 2021 (UNFSS) ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนแผนงานของไทยให้สอดคล้องกับสหประชาชาติ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี

เข้าร่วมประชุม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบผลการประชุมที่เกี่ยวข้องในรอบปี 2563 ซึ่งถึงแม้ว่าจะประสบกับสถานการณ์ COVID-19 แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ซึ่งที่ผ่านมามีการประชุมที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ผ่านระบบออนไลน์ อาทิ การประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership Plenary Assembly: GSP PA) ครั้งที่ 8 การประชุมสภามนตรี FAO (FAO Council) ครั้งที่ 164 การประชุมสมัชชา เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO Conference for Asia and the Pacific: APRC) ครั้งที่ 35 การประชุมคณะกรรมการด้านเกษตร (Committee on Agriculture: COAG) ครั้งที่ 27 การประชุมคณะกรรมการด้านป่าไม้ (Committee on Forestry: COFO) ครั้งที่ 25 การประชุม the 3rd Global Conference of the One Planet Sustainable Food Systems (SFS) Programme การประชุมสภามนตรี FAO (FAO Council) ครั้งที่ 165 ตลอดจนการจัดกิจกรรมวันดินโลกและการมอบรางวัลเหรียญภูมิพลวันดินโลก ประจำปี 2563 อีกทั้งได้รับทราบกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ความเป็นมา FAO Hand in Hand Initiative โครงการการประเมินผลกระทบของมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ต่อระบบอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร การบริโภคอาหาร และความเป็นอยู่ของคนไทย ความก้าวหน้าโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-FAO (Country Programming Framework ฉบับปี 2018-2021) ความคืบหน้าการดำเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ที่ 2 ยุติความหิวโหย (Zero Hunger) และความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุง เป็นระบบมรดกทางเกษตรโลก

ดร.ทองเปลว กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนงานในปี พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของไทยสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2564 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นความสำคัญของการประชุมที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของโลกให้มีความยั่งยืน และเข้าร่วมกิจกรรมของการประชุมโดยการจัดทำ National Dialogues การระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนงานของไทยให้สอดคล้องกับสหประชาชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการแต่งตั้งให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) ทำหน้าที่ผู้ประสานงานหลักของประเทศไทย (National Dialogues Convenor) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมของไทยอีกด้วย

“การประชุมครั้งนี้นับว่าเป็น National Dialogues ครั้งที่ 1 สำหรับการประชุม UNFSS  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานตามที่สำนักการเกษตรต่างประเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอ และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอทิศทางประเทศไทยโดยสอดคล้องกับทิศทางที่ UN กำหนด ต่อไป” ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว