เตรียมปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 1 อำนวยความสะดวกผู้พิการและรองรับการประชุมเอเปค

วันที่ 8 ก.พ. 64 ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ในที่ประชุม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการโยธา กทม. และดร.กชกร วรอาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรมสาธารณะ รายงานแนวทางการดำเนินโครงการฟุตบาทต้นแบบ โดยนำร่องปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 1 ช่วงแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการเดินทาง การค้าและการท่องเที่ยว จากการสำรวจสภาพพื้นที่ทางเท้าในปัจจุบันพบว่า พื้นที่ฟุตบาทบางจุดคับแคบ ทางไม่เรียบ ไม่เป็นระดับเดียวกัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการสัญจรสำหรับผู้พิการ ตลอดจนทางข้ามถนนที่ไม่สะดวกสำหรับผู้พิการ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับในขณะนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้สัญจรในพื้นที่น้อย เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงกำหนดดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในช่วงเวลานี้ เพื่อเป็นการรองรับการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 ด้วย

สำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับปรุง ความยาวประมาณ 2,020 เมตร(ไป-กลับ) รายละเอียดการปรับปรุง ประกอบด้วย การจัดระเบียบ STREET FURNITURE ทั้งหมดที่อยู่บนทางเท้า การปรับปรุงคันหินและผิวทางเท้า การจัดทำทางลาดคนพิการตามรูปแบบมาตรฐานและแก้ไขจุดที่ผู้พิการที่ใช้รถเข็นผ่านไม่ได้ การปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง และการปรับปรุงและจัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคใต้พื้นผิวทางเท้า อย่างไรก็ดีการปรับปรุงดังกล่าวมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานของของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงจำเป็นต้องมีการหารือรูปแบบของโครงการก่อน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกัน โดยที่ประชุมมอบหมาย นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ และนายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมหารือพร้อมกำหนดแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
—————-