เยือนเส้นทางมรดกโลก ภูมิปัญญาพื้นถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี กำแพงเพชร-ตาก สัมผัสทุกวิถีที่จะรัก..ไม่รู้ลืม

กรมการพัฒนาชุมชนโดยภารกิจนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการเข้าถึงบริการของรัฐ เน้น การ สร้าง โอกาส อาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการ พัฒนาเส้น ทาง การท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน บนพื้นฐานของอัตลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ สร้างความเข้ม แข็งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ ระดับชาติสู่ระดับ พื้นที่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ โดยการวิเคราะห์ปัญหาความต้อง การของประชาชนนั้น

โดยในครั้งนี้ นำสื่อลงพื้นที่ วันที่ 2-3 พ.ย.2561 เยี่ยมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) เพื่อประชาสัมพันธ์ เส้นทางที่ 8 : มรดกโลกด้านวัฒนธรรม กำแพงเพชร-ตาก เริ่มต้นวันที่ 2 พ.ย.61 จากจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมทำกิจกรรมที่หมู่บ้านวังพระธาตุ อ.เมือง ตามโครงการหมู่บ้าน Otop Village เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร ซึ่งมีประชาชนบ้านวังพระธาตุ หมู่ 4 ตำบลไตรตรึงษ์ อ.เมือง และบ้านชุมชน ไทร หมู่ 8 ตำบล โป่งน้ำร้อน บ้านเพชรนิยม หมู่2 ตำบลสักงาม อ.คลองลาน โดยมีผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับพร้อม รับชมการแสดงต้อนรับ “วัดวังพระธาตุ” (วัดท้าวแสนปม) ภายในมีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์พระประธานทรงข้าวบิณฑ์ (ทรงดอกบัว) ศิลปะสุโขทัย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเห็นรูปทรงของเจดีย์ได้ อย่างครบถ้วน เป็นเจดีย์ทรงดอกบัวที่นับว่าใหญ่ที่สุดในเมืองกำแพงเพชร ด้านหน้าพระเจดีย์มีพระวิหารฐานก่อด้วย อิฐ มีพระประธานประดิษฐานบนฐานชุกชี ด้านข้างอุโบสถมีศาลท้าวแสนปม ต่อด้วยสักการะวัดวังพระธาตุ, หลวงพ่อโต, หลวงพ่อเพชร, ท้าวแสนปม, เวียนเทียนรอบพระธาตุ, ลอดใต้โบสถ์, นั่งรถอีต๊อกชมเจดีย์ 7 ยอด ตามรอยเสด็จ ร.5, สักการะวัดท้ายเกาะ, ชมต้นหว้า 400 ปี

หลังจากนั้น ที่หมู่บ้านเพชรนิยม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับ พร้อมชมการแสดงต้อนรับ ทำกิจกรรมร่วมกัน ชมการสาธิตการทำจักสาน สินค้าโอทอป นั่งรถอีต๊อกชมวิวิถีปกาเกอะญอ “วิถีชาวปกาเกอะญอ” หรือกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานกระจายไป ทั่วประเทศไทย และส่วนหนึ่งได้มาตั้งถิ่นฐานที่ อ.คลองลาน มี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านคลองน้ำไหลใต้และบ้าน กะเหรี่ยงน้ำตก ต.คลองลานพัฒนา อาชีพหลัก คือ รับจ้างทำไร่มันสำปะหลังและหาของป่าขาย ปัจจุบันพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ทั้งภาษาและชุดประจำเผ่า ที่ ชาวปกาเกอะญอ ยังคงใส่ในงานประเพณีสำคัญ โดยวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ยังคงเรียบง่าย มีการปลูกผัก เลี้ยงหมู และไก่ไว้รับประทานในครอบครัว หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงความเป็นธรรมชาติที่เงียบสงบ มีธารน้ำตกไหลผ่าน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเย็นของสายน้ำ บริเวณน้ำตกยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ใสสะอาดเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคน ในหมู่บ้าน ที่นี่มีอาคารศูนย์วัฒนธรรมกระเหรี่ยงน้ำตก เป็นหมู่บ้านอัตลักษณ์โอทอปเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ มีสินค้าหลากหลายภายในชุมชนที่เกิดจากภูมิปัญญาชุมชน สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่าง ชัดเจน โดยเฉพาะเครื่องจักสานและผลงานปักผ้า ปิดท้ายของวันด้วยเที่ยวชมความสวยงามของถ้ำแสงเพชร มีหินงอกหินย้อย ความงดงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่ยามต้องแสงส่องประกายดุจดั่งเพชร ส่องแสงเป็นประกายแวววาวระยิบระยับ หินงอก หินย้อย แต่ละก้อนสะสมตัว ผ่านตามกาล เวลา เป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ

วันที่ 3 พ.ย.61 เดินทางไปยังหมู่บ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด “หมู่บ้านห้วยปลาหลด” อ.แม่สอด เป็นพื้นที่ที่ชาวกะเหรี่ยงเคยอาศัยมาก่อน ชาวมูเซอเกือบทั้งหมู่บ้าน ทำมาหากินโดยปลูกและค้าฝิ่น ใช้ที่ดินจนหมดความสมบูรณ์ หรือที่เรียกว่าไร่เลื่อนลอย ผืนป่ามหาศาลจึงกลาย สภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม เมื่อป่าถูกทำลาย แหล่งน้ำจึงแห้งแล้ง และดินเสื่อมสภาพ เมื่อเดือนมกราคม ปี 2517 พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชุมชนบ้านห้วยปลาหลดและทรงมีพระ ราชกระแสให้ปลูกพืชที่ทำรายได้ทดแทนฝิ่น พร้อมกับตั้งตลาดมูเซอ เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านหันมาปลูกกาแฟผสมในพื้นที่ป่า นำไปสู่การดูแลรักษาป่า อีกทั้งยังปลูกผักหลาก หลายชนิด เช่น ฟักแม้ว หรือมะระหวาน ซึ่งให้ผลผลิตตลอดปี สามารถเก็บขายและเป็นรายได้หลักให้กับชุมชน และเข้าหมู่บ้านด้วยรถระกระบะของชุมชน ทำกิจกรรม ที่หมู่บ้านห้วยปลาหลด, ชมต้นสนสองใบ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงปลูก ณ เขตอุทยานตากสินมหาราช, สักการะวัดถ้ำจุนโท พร้อมฟังธรรมเทศนา, ชมไร่กาแฟและการสาธิตการทำ กาแฟ, ผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับพร้อมชมการแสดงชุด จะคึ ถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว ล้อ ฆ้อ คอ ชมต้นน้ำและการ จัดการหมู่บ้าน, ชมสินค้า OTOP

ปิดท้ายของวันด้วยการไปยังหมู่บ้านป่าไร่เหนือ…..จ.ตาก และร่วมทำกิจกรรม มีผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับ พร้อมรับชมการแสดงชุดรำดาบกระเหรี่ยง และการละเล่นพื้นเมือง ณ ลานวัฒนธรรม, ชมสินค้า OTOP, ชมบ้านภูมิปัญญาชาวบ้าน, ชมการสาธิตการทอผ้า ปิดท้ายด้วย ชมประวัติศาสตร์ถ้ำซามูไร “ถ้ำซามูไร” เป็นที่สนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จากการที่หลากหลายหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่หลายจุด และในพื้นที่บ้านตีนธาตุ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด กลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่น นั่นคือเส้นทางเดินทัพของกองทัพจักรพรรดิญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย ณ ถ้ำซามูไร (คลังแสง) ในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่ทหารญี่ปุ่นเคยใช้เดินทางมาตั้งค่ายพักแรมในถ้ำที่บ้านตีนธาตุ และต่อมามีคนพบเครื่องมือ-อุปกรณ์ ของ ข้าวเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่นเก็บไว้ในถ้ำ

เส้นทางมรดกโลกด้านวัฒนธรรมกำแพงเพชร-ตาก จะทำให้นักท่องเที่ยวสัมผัสถึงชีวิตตลอดจนประวัติศาสาตร์อันยาวนานของชุชนและสถานที่อันน่าสนใจ ที่มีประเพณีดั้งเดิมและการต่อยอดทางด้านภูมิปัญญาในทุกๆด้านที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนอย่างไม่รู้ลืม นอกจากไปเชคอิน แชะ ชม ชิม ช้อป แชร์..แล้วยังจะรัก…ในดินแดนแห่งนี้อย่างไม่รู้ลืม