กรมเจ้าท่า รับมือภัยแล้ง ขุดลอกลำบางบอน ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เร่งขุดลอก กักเก็บน้ำ ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่าได้ติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกร่องน้ำลำบางบอน ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตามแผนภารกิจของกรมเจ้าท่าและนโยบายกระทรวงคมนาคม ในการเร่งขุดลอกร่องน้ำในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง และสามารถระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ดำเนินการโดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 8

ปัจจุบันร่องน้ำ ลำบางบอน จังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งน้ำสายสำคัญที่ประชาชนใช้สำหรับในการอุปโภค บริโภค และมีความสำคัญต่อพืชผลของเกษตรกร ที่ต้องใช้น้ำทำการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งปัจจุบันลำบางบอน เกิดความตื้นเขินทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ดีดังเดิม และไม่ปลอดภัยต่อการเดินเรือ กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 ซึ่งมีหน้าที่ และภารกิจในการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้เปิดหน่วยเพื่อทำการขุดลอก โดยมีนายทองสุข บุตรอุดร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย ดำเนินการขุดลอกโดยรถขุด ขก.4 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน ขนาดความกว้างร่องน้ำ 15-20 เมตร ความยาว 2,900 เมตร ระดับความลึกที่ก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก 133.5-134.5 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณเนื้อดิน 91,833.50 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาปฏิบัติงาน 100 วัน โดยขุดลอกเพิ่มความกว้างและความลึกของร่องน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก และกักเก็บน้ำในฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับปัญหาและอุปสรรค ดินมีสภาพอ่อนตัวต้องใช้ความระมัดระวังในการควบคุมรถขุดเพื่อปฏิบัติงานขุดลอกให้เกิดความปลอดภัย ผลงานถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ขุดได้ระยะทาง 1,500เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน 44,445 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48.40 ของปริมาณวัสดุขุดลอกตามแผนปฏิบัติงาน

ซึ่งคาดว่าจะทำงานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเกิดประโยชน์กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จะมีน้ำใช้เพียงพอในการน้ำอุปโภค บริโภค และการทำเกษตรกรรมได้ตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำรงชีพตามวิถีชีวิตชุมชน เป็นไปตามนโยบายของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

#เจ้าท่าคือผู้ดูแลรักษาแม่น้ำ #ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด #กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน
_____________________________