DBD Connect ‘ทางด่วน’ เชื่อมระบบงานบัญชีเข้าสู่งบการเงินทางออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนาการเชื่อมโยงซอฟต์แวร์บัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ผ่านระบบ DBD Connect อำนวยความสะดวกการจัดทำบัญชีและงบการเงินสำหรับนักบัญชีให้สามารถนำส่งงบการเงินในรูปแบบ XBRL ที่เชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีพร้อมนำส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing           ได้โดยตรง และไม่ต้องคีย์ข้อมูลงบการเงินซ้ำ

                นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึง จุดเด่นของระบบ DBD Connect สามารถทำให้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีของผู้ผลิตซอฟแวร์นำส่งงบการเงินในรูปของ XBRL หรือการรายงานทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลงบการเงินซ้ำ (Re-Key) ซึ่งนักบัญชีและสำนักงานบัญชีสามารถเชื่อมโยงระบบงานบัญชีและงบการเงินผ่าน Cloud Computing พร้อมส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing ได้อัตโนมัติ ระบบ DBD Connect จึงเปรียบเสมือนทางด่วนที่ช่วยอำนวย                 ความสะดวก ลดระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายให้ SME

สำหรับการพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงซอฟต์แวร์บัญชีที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ผลิตซอฟแวร์บัญชีพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์บัญชีที่เชื่อมโยงผ่านระบบ DBD Connect ซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตซอฟแวร์บัญชีเข้าร่วมการพัฒนาระบบ DBD Connect จำนวน 15 ราย สามารถพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์บัญชีที่เชื่อมโยงผ่านระบบ DBD Connect จำนวน 19 โปรแกรม

อธิบดีกล่าวต่อไปว่า การพัฒนา “ระบบ DBD Connect” เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคลในการนำส่งงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing ให้มีความคล่องตัวในการทำธุรกิจ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การแข่งขันในระดับสากล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย

“ทั้งนี้ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมีความคล่องตัว จะเป็นการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจกระแสใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ ตลอดจนเป็นการเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ” อธิบดีกล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 02 547 4377, 02 547 4390-91, 02 547 5978 e-Mail : efiling.traning@gmail.com Facebook : DBD BIT และ www.dbd.go.th

*********************************

ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ