กรมผส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือโครงการธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เขตดินแดงครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่อาคารโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ และกำหนดจัดงานแถลงข่าวการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (Kicf off) ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารโครงการฟื้นฟูชุมชุนดินแดง ระยะที่ ๑ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานฯ

นางไพรวรรณ กล่าวว่า ธนาคารเวลา เป็นแนวคิดที่ได้มีการดำเนินงานมาหลายประเทศทั่วโลก เช่น สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อมาส่งเสริมให้คนในสังคมได้ดูแลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้สูงอายุ และเด็ก โดยสมาชิกธนาคารเวลาจะได้รับการดูแลกลับคืนเมื่อมีความต้องการและจำเป็น โดยใช้เวลาเป็นหน่วยนับ คือ ทำงาน ๑ ชั่วโมง ได้รับ ๑ คะแนน และสามารถสะสมเวลาในรูปแบบของบัญชีส่วนบุคคล โดยสามารถเบิกถอนเวลามาใช้ได้เมื่อเป็นวัยสูงอายุหรือเมื่อต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งสามารถบริจาคเวลาที่สะสมไว้ให้แก่คนในชุมชนหรือสมาชิกในครอบครัวได้

จากแนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานดังกล่าว รัฐบาลไทยเล็งเห็นความสำคัญของแนวคิดธนาคารเวลาที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับบริบทและวัฒนธรรมสังคมไทยได้ ด้วยประเทศไทยมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การดูแลซึ่งกันและกัน และมีจิตอาสาที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดรับกับแนวคิดธนาคารเวลา กรมกิจการผู้สูงอายุจึงนำแนวคิดธนาคารเวลามาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย โดยได้ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่เป็นพื้นที่นำร่อง จำนวน ๔๒ พื้นที่ ๒๘ จังหวัด โดยมีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมดูแลซึ่งกันและกัน

 

ทั้งนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุจึงได้จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในพื้นที่อาคารโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยเป็นจำนวนมาก สมาชิกในครอบครัวต้องออกไปทำงานนอกบ้าน และผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง ดังนั้น การมีจิตอาสาธนาคารเวลาจึงเป็นเรื่องดีที่จะมีบุคคลที่มีใจเสียสละมาร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคม เข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยใจ จะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น