ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระพิจารณาในการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายฯ ดำเนินการจำแนกประเภทที่ดินในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครพนม และการเร่งรัดจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ รวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ร่วมให้ข้อมูลและร่วมพิจารณาวาระร่วมกับที่ประชุม