กรมการจัดหางานเผย… ผู้ที่มีทักษะพิเศษส่วนใหญ่ผ่านการไปทำงานต่างประเทศ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยผลสำรวจข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ในปี 2561 พบผู้ที่มีทักษะพิเศษส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการไปทำงานต่างประเทศ หรือผ่านการอบรมสาขาต่างๆ โดยเฉพาะในทักษะช่างเชื่อมหรือเทคโนโลยีการเชื่อม  ชี้.. ไปทำงานต่างประเทศมีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือ

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการมีงานทำ โดยให้บริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยกรมการจัดหางานได้สำรวจข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษในแต่ละสาขา/อาชีพ เพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานผู้มีทักษะพิเศษ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลช่วยให้นายจ้าง สถานประกอบการ สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะพิเศษเข้าทำงานเฉพาะด้านได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งได้มีการรวบรวมในแต่ละสาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างพื้นบ้านสาขาต่างๆ ช่างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปราชญ์ชาวบ้านสาขาต่างๆ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฝีมือช่าง หรือการแข่งขันความสามารถทางวิชาการสาขาต่างๆ และผู้มีประสบการณ์ในการไปทำงานต่างประเทศ

จากการสำรวจพบว่า ในปี 2561 ผู้ที่มีทักษะพิเศษส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการไปทำงานต่างประเทศ หรือผ่านการฝึกอบรมในสาขาต่างๆ รองลงมา เป็นผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ใบประกาศเกียรติคุณจากการทดสอบฝีมือแรงงาน การอบรม การแข่งขัน ความถนัดทางงานช่างต่างๆ โล่รางวัลทางด้านบุคคล  ด้านการสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน วิถีชาวบ้าน โดยในกลุ่มของผู้ที่มีทักษะการไปทำงานต่างประเทศนั้น พบว่าเป็นผู้ที่มีทักษะการเป็นช่างเชื่อม/เทคโนโลยีการเชื่อมมากที่สุด รองลงมาคือ ทักษะด้านการนวดแผนโบราณ ช่างเทคนิคไฟฟ้า พนักงานต้อนรับ และช่างควบคุมการขุดเจาะ  ซึ่งทักษะพิเศษของกลุ่มแรงงานแสดงให้เห็นว่า แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อนำกลับมาใช้ในประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ ตามการส่งเสริมของกรมการจัดหางานที่มุ่งส่งเสริมการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศที่มีศักยภาพ เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่จัดส่งแรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ IM Japan, สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการ EPS Korea  โครงการจ้างตรงของไต้หวัน เป็นต้น  นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว