“พิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561!!

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยในปี 2561 เป็นการครบรอบ 63 ปี นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้โครงการพระราชดำริฝนหลวงได้ถือกำเนิดขึ้น และสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน โอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ รวมถึงอาสาสมัครฝนหลวงและประชาชน เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ!!