บขส. เพิ่มมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มพนักงาน-ผู้โดยสาร

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีข้อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐ เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในครอบครัวและที่ทำงาน เนื่องจากพบว่า ปัจจุบันประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและละเลยการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข

ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้เน้นย้ำให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การเว้นระยะห่างขณะปฏิบัติหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ขณะปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการบุคคลภายนอก จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปากและจมูกโดยไม่จำเป็น

ด้านผู้โดยสาร บขส. ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำเรื่อง

D : Distance เว้นระยะห่างระหว่างกัน

M : Mask Wearing สวมหน้ากากอยามัย

H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ

T : Testing ตรวจวัดอุณภูมิ

T-Thaichana การลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นไทยชนะ

ซึ่ง บขส. ได้จัดพิมพ์ QR Code เพื่อให้ผู้โดยสาร เช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกเส้นทาง สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Call center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง