จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” แสดงพลังจิตอาสา มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอไทรน้อย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ตามที่มติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 เห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในปีพ.ศ. 2564 เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อดทน เสียสละ และดำรงตนเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด และขอฝากให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ได้ร่วมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” โดยเป็นการร่วมสร้างสังคมพัฒนาชุมชนใหม่ ด้วยการเติมความรู้ให้คนในชุมชน ร่วมพัฒนาบ้านเกิด 3 เรื่อง ประกอบด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์พระราชา และนวัตกรรมที่เหมาะสม มีการฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า วิถีวัฒนธรรม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกสร้างความสามัคคี มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติก่อเกิดความพอมีพอกิน ในขั้นพื้นฐาน รวมกลุ่มยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาความเข้มแข็งในขั้นกลางและขั้นก้าวหน้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวมีความสุข ชุมชนและประเทศชาติมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนที่มีความสำคัญ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแสดงออกถึงการมีจิตอาสาที่จะพัฒนาชุมชนให้มีทิศทางในการพัฒนาที่ดีขึ้น และยังได้เรียนรู้การทำงานในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นโดย ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

1.กล่าวคำปฏิญาณตนของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

2.ขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนร่วมกัน

3.อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

4.มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

5.ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ประกอบด้วย ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกต้นไม้ ทำปุ๋ยหมักจากใบไม้และเศษวัสดุธรรมชาติ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณที่จัดกิจกรรม