กรมอนามัย ลงพื้นที่ ‘Street Food ท่าน้ำนนท์’ การันตีมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาหารริมบาทวิถี Street Food ท่าน้ำนนท์ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมแนะคุมเข้มความสะอาด ถูกสุขลักษณะ กำจัดเศษอาหารทั้งบริเวณ  แผง จำหน่ายอาหารและถังขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์นำโรค

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานลงพื้นที่ริมบาทวิถี Street Food ท่าน้ำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ว่า กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจากตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ได้มีการผ่านการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารครบทุกร้านตามหลักสูตรของกรมอนามัย และเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้ค้า ผู้ขายของ ผู้บริโภค ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการหรือให้สแกนไทยชนะ คุมเข้มผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า อย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด จัดให้มีการทำความสะอาด บริเวณ แผงจำหน่ายอาหาร ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน และล้างพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี ตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และผู้บริโภคควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่

“สำหรับผู้ขายต้องมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารและใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารไม่ใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง และหากผู้ขายมีไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้หยุดและพบแพทย์ทันที และสิ่งสำคัญคือผู้ค้า ผู้ขายของ ต้องจัดการสภาพแวดล้อมของแผงจำหน่ายอาหารให้สะอาด โดยมีการล้างทำความสะอาดเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง การจัดการขยะต้องทำทุกวัน ที่เปิดทำการ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรค โดยต้องกำจัดแหล่งอาหาร กำจัดเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ซึ่งต้องเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด และนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง หรือนำไปหมักทำปุ๋ย หรือเป็นอาหารสัตว์ รวมทั้งหมั่นล้าง ทำความสะอาดถังขยะ และไม่ให้มี เศษอาหารหรือกลิ่นอาหารบริเวณแผงจำหน่ายอาหารด้วย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว