รับสมัครเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 3 – 5 ก.พ. 64

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรรมการในคณะอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญข้าราชการสามัญ (อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ) ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 1 คน คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง จึงได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใน อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 08.00 – 15.00 น. ซึ่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ โดยเตรียมหลักฐานแสดงตน ได้แก่ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) กรณีช่วยราชการให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน่วยงานต้นสังกัด

สำหรับผู้สนใจรับเลือกตั้งฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.พ. 64 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งฯ ประกอบด้วย 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 5393, 0 2221 2141 – 69 ต่อ 1323 – 1324

ทั้งนี้ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ เป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 อาทิ

1. พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) กำหนด

2. เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

3. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

4. กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. พิจารณากำหนดตำแหน่ง จำนวน ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับของตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นต้น
——————————–