บขส. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดบนรถโดยสาร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รับมอบสื่อวีดิทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติดบนรถโดยสารสาธารณะ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือป้องกันยาเสพติด จำนวน 1,000 แผ่น โดยมีนายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

ทั้งนี้ บขส. จะนำสื่อวีดิทัศน์ฯ ไปเผยแพร่บนรถโดยสารสาธารณะ เพื่อร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้กับพนักงานบขส. รถร่วมฯ และผู้โดยสารด้วย