วีรศักดิ์ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานีและศรีสะเกษ 4-5 ก.พ.นี้ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ติดตามปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อทำแผนช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้กำหนดลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 4-5 ก.พ.2564 และจะเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อน รับฟังข้อเสนอแนะ และหาแนวทางในการแก้ปัญหา ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ดูแลปัญหา แก้ปัญหา ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ จะเป็นการไปติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษว่าเป็นอย่างไร และต้องการให้กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลให้ความช่วยเหลือในด้านไหน ทั้งการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น โครงการคนละครึ่ง สถานการณ์พืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์เป็นอย่างไร ต้องการให้ช่วยเหลือในด้านไหน การบริหารจัดการภัยแล้งปี 2564 มีการเตรียมการไว้อย่างไร หรือการค้าชายแดน ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ต้องการให้ช่วยเหลืออย่างไร เป็นต้น รวมถึงจะมีการติดตามปัญหาและแนวทางการป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดน และประเด็นอื่นๆ ที่ต้องการให้ช่วยเหลือและผลักดัน

นอกจากนี้ จะมีการติดตามประเด็นปัญหาเดิมที่เคยได้มีการหยิบยกขึ้นมาหารือว่ามีการแก้ไขปัญหาคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหน ทั้งในด้านสินค้าเกษตร แรงงาน ค่าครองชีพ การทำธุรกิจ การขนส่งและโลจิสติสก์ รวมถึงปัญหาด้านภัยแล้ง และอื่นๆ

“หลังจากที่ผมได้รับการมอบหมายให้ดูแลพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ได้มาประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด กับคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงพาณิชย์ มาแล้วครั้งหนึ่ง โดยได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ หลายเรื่อง ทั้งปัญหาด้านเกษตร แรงงานถูกเลิกจ้าง ปัญหาการค้าขาย เส้นทางคมนาคมและขนส่งที่คับแคบ ปัญหาภัยแล้ง ความมั่งคงตามแนวชายแดน ซึ่งได้นำทุกเรื่องเสนอ ให้ครม. รับทราบ และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแล้ว” นายวีรศักดิ์กล่าว

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ และยังได้แต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับกำกับดูแลในแต่ละจังหวัด โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานีกับศรีสะเกษ

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงพาณิชย์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงพาณิชย์ 1 คณะ มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน มีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีทุกกรม และมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ เป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ