รมช.มนัญญา รับหนังสือให้พิจารณาแนวทางแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูอาชีพแท็กซี่ พร้อมมอบกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ชมรมแท็กซี่มีจินตนาการเข้าพบ เพื่อยื่นหนังสือให้พิจารณาแนวทางแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูอาชีพแท็กซี่ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยชมรมแท็กซี่ดังกล่าว ได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนโครงการกองทุนฟื้นฟูแท็กซี่ เพื่อจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนให้สหกรณ์กู้ยืม

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ โดยในเบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเชิญสหกรณ์แท็กซี่มาหารือและหาแนวทางช่วยเหลือกรณีเงินกู้ฉุกเฉิน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) จะช่วยดูเรื่องหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และสำหรับโครงการกองทุนฟื้นฟูแท็กซี่นั้น ได้มอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้คำแนะนำในการเขียนโครงการการใช้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสนอของบประมาณจากภาครัฐต่อไป