จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามความก้าวหน้าการจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนแม่-สวนลูก) เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมบึงพระราม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนแม่-สวนลูก) พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการ แนวทางการดำเนินงานและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และการขอพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนแม่-สวนลูก) ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ สมัยสามัญประจำปี 2564 โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนคินทร์ฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนแม่-สวนลูก) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสวนสมเด็จฯที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ ภายใต้เนื้อที่ 522 ไร่ โดยมี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2528 เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พฤกษาศาสตร์และพรรณไม้พื้นเมือง (ต้นพุทรา) รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมีแนวทางการดำเนินงานสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประมาณ 175 ไร่ภายในพื้นที่ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 522 ไร่ การออกแบบได้แบ่งพื้นที่เป็น 4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณที่

1 ประกอบด้วย อนุสาวรีย์หมู่บ้านดั้งเดิมของอยุธยา การแสดงกลางแจ้ง ลานอเนกประสงค์ บริเวณที่

2 ประกอบด้วย สวนพักผ่อน ศาลาไทย สวนต้นไม้ จุดออกกำลังกาย ทางเดิน และลูกวิ่งริมคลอง บริเวณที่

3 ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาพันธุ์พืชทางประวัติศาสตร์ ลานพฤกษาชาติ อุโมงค์ต้นไม้ และบริเวณที่

4 ประกอบด้วย ทางจักรยาน และทางเดินวิ่งเพื่อออกกำลังกาย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 281 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ระยะ เป็นจำนวนเงิน 63 ล้านบาท 124 ล้านบาท และ 94 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาของบประมาณจากสำนักงานงบประมาณภายในปีเดียว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินงานขอพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามระเบียบต่อไป