รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2563 ดีกว่าปี 2562 และคาดปี 2564 จะเบิกจ่ายกว่า 3 แสนล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2563 ที่สิ้นสุดการดำเนินงานแล้ว ในเดือนธันวาคม 2563 รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจำนวน 253,822 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของกรอบลงทุนทั้งปี สูงกว่าปี 2562 ที่มีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ 78 ของกรอบลงทุนทั้งปี ซึ่งประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) 34 แห่ง มีผลเบิกจ่ายจริง 100,783 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2563) 10 แห่ง มีผลเบิกจ่ายจริง 153,039 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมโครงการที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าอย่างต่อเนื่อง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) (โครงการรถไฟ -ความเร็วสูงฯ) โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สายสีแดง
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก รัฐวิสาหกิจจะมีผลเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปีที่ร้อยละ 93

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563 หน่วย : ล้านบาท
รัฐวิสาหกิจ
กรอบลงทุนทั้งปี 2563
ผลเบิกจ่ายปี 2563

ร้อยละเบิกจ่ายจริง/กรอบลงทุนทั้งปี 2563
ร้อยละเบิกจ่ายจริง/กรอบลงทุนทั้งปี 2562
ปีงบประมาณ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) จำนวน 34 แห่ง 151,125 100,783 67% 63%
ปีปฏิทิน (ม.ค. 63 – ธ.ค. 63) จำนวน 10 แห่ง 160,728 153,039 95% 91%
รวม 44 แห่ง 311,853 253,822 81% 78%

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2564
รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุน 307,963 ล้านบาท โดยเป็นกรอบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 34 แห่ง จำนวน 178,559 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจระบบ ปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2564) 10 แห่ง จำนวน 129,404 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนต่อเนื่องจากปี 2563 โดยเฉพาะโครงการ ในสาขาคมนาคมขนส่งที่เริ่มลงนามในสัญญาได้เมื่อปลายปี 2563 เช่น งานโยธาสัญญาต่างๆ ของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -เดือนธันวาคม 2563) มีผลการเบิกจ่ายสะสม 60,799 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 106 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม

ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปี 2564
หน่วย : ล้านบาท
รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายจริงสะสม ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) จำนวน 34 แห่ง (3 เดือน) 60,799 106%
ปีปฏิทิน (ม.ค. 64 – ธ.ค. 64) จำนวน 10 แห่ง (เริ่มดำเนินการ ม.ค. 64) – –
รวม 44 แห่ง 60,799 106%

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับมาตรการการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2564 จะมีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐในภาพรวม
โดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมทุก 2 เดือน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน นอกจากนี้ สคร. จะกำกับการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยจะมีการประชุมหารือกับกระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และมีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป