พส. บูรณาการเครือข่าย มอบแว่นตาตามโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” พร้อมกล่าวรายงานบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และห้างแว่นท็อปเจริญ โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

นางสุจิตราฯ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพร่างกาย เป็นปัญหาที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในคนสูงวัย ก็คือ ปัญหาด้านสายตาจะเห็นได้ว่าผู้สูงวัยในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยมีอยู่เป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาด้านสายตามาเป็นเวลายาวนาน ไม่สามารถเข้ารับการตรวจสายตาหรือตัดแว่นตา เนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัว นอกจากนี้ ผู้สูงวัยบางท่านเริ่มมีโรคตาอื่น ๆ ร่วมอยู่ด้วย เช่น โรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม เป็นต้น ซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาและมีค่าใช้จ่ายสูง จึงทำให้บางคนละเลยปัญหาเหล่านี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปัญหาของโรคตาและปัญหาค่าใช้จ่ายจากการรักษา อันจะเป็นอุปสรรคในการดูแลสุขภาพด้านสายตาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงวัยและการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัว ตลอดจนการประกอบอาชีพสร้างรายได้ของครอบครัวผู้สูงวัยเหล่านั้น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จึงน้อมนำพระราชดำริมาร่วมดำเนินการกับ ห้างแว่นท็อปเจริญ ให้บริการตรวจ วัดสายตาประกอบแว่น โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมบูรณาการดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงวัย

นางสุจิตรา กล่าวต่อไปว่า สำหรับในจังหวัดนครพนม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มอบหมายให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ประสานภาคีเครือข่าย ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สูงวัย อายุ ๔๕ ปี ขึ้นไป ที่มีปัญหาด้านสายตา จำนวน ๔๐๐ คน ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เพื่อมารับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดพื้นที่ให้บริการแก่ผู้สูงวัยด้วยการดำเนินการคัดเลือกและจัดเตรียมพื้นที่ในการดำเนินโครงการฯ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และขอเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ประสบความสำเร็จสามารถให้การช่วยเหลือผู้สูงวัยให้เป็นผู้มีสายตาดี และสามารถสร้างคุณค่าให้ตนเองและประเทศชาติต่อไป ตามเจตนารมณ์ที่ได้มุ่งหมายไว้ทุกประการ นางสุจิตรา กล่าวในตอนท้าย