รพ. ศรีสมเด็จและเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ระบบประปาบาดาลใช้ได้แล้ว

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำกินน้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีศักยภาพสูง พร้อมออกแบบระบบกระจายน้ำระยะไกลจากพื้นที่ศักยภาพน้ำบาดาลสูงไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ โดยจัดทำ “โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งระยะไกลขนาดใหญ่” จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1) ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีประชาชนได้ใช้ประโยชน์แล้วกว่า 5,000 คน ปริมาณน้ำรวม 408,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

2) ตำบลตลิ่งชัน ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง และตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 130 ตารางกิโลเมตร มีประชาชนได้ประโยชน์กว่า 25,000 คน ปริมาณน้ำรวม 2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และ

3) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งแต่เดิมประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปามีไม่เพียงพอ และส่งผลกระทบไปถึงโรงพยาบาลศรีสมเด็จ ทำให้ขาดแคลนน้ำใช้ในทางการแพทย์ แม้ว่าที่ผ่านมาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำรถดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร ไปบรรทุกน้ำจากตำบลหนองแวงควงเข้าไปเติมในระบบประปาวันละกว่า 60,000 ลิตร แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล   เขต 11 (อุบลราชธานี) จึงได้เข้าไปสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่วัดประชาคมวนาราม และวัดป่าศรีอินทร์ทิพย์วิลัย ตำบลศรีสมเด็จ ทำให้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพน้ำบาดาลมากเพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ และสามารถจัดทำระบบกระจายน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ใกล้เคียงที่ขาดแคลนได้

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อไปว่า สำหรับรูปแบบของโครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ ที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 7 บ่อ ได้แก่ วัดประชาคมวนาราม จำนวน 4 บ่อ และวัดป่าศรีอินทร์ทิพย์วิลัย จำนวน 3 บ่อ ถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 ถัง หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 36 เมตร จำนวน 2 ถัง รัศมีการส่งน้ำไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 16 เมตร จำนวน 1 ถัง อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำ และจุดบริการน้ำแร่ จำนวน 3 แห่ง จุดจ่ายน้ำแบบงวงช้าง จำนวน 1 จุด ทั้งนี้ ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนมาตั้งแต่ ต้นเดือนมกราคม 2564 สามารถแก้ไขปัญหาด้านน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จกว่า 1,400 ครัวเรือน หรือกว่า 6,500 คน ได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี