กำชับเทศกิจ กวดขันสถานประกอบการที่ได้รับผ่อนปรนตามประกาศฯ ฉบับที่ 18

(1 ก.พ.64) เวลา 09.30 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2564 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์

ตามที่สำนักเทศกิจ ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับใหม่) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 และได้มอบหมายสำนักงานเขตสำรวจจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก จำนวน 171 จุด ในพื้นที่ 18 เขต ที่ไม่ขัดต่อประกาศ เพื่อพิจารณาเสนอจุดทำการค้าต่อคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2563 ครั้งที่ 6/2563 และครั้งที่ 7/2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นพื้นที่ทำการค้า จำนวน 129 จุด โดยมีการควบรวมพื้นที่ทำการค้าที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหลือจำนวน 94 จุด รวมจำนวนผู้ค้าประมาณ 7,000 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงานจราจรพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ทำการค้า หากได้รับความเห็นชอบจะจัดทำประกาศฯ เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามบังคับใช้ต่อไป

สำหรับการดำเนินการโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.61-27 ม.ค.64 สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 37,475 ราย ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน 3,830 ราย ดำเนินคดี 31,842 ราย อยู่ระหว่างดำเนินคดี 1,803 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 40,481,000 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-27 ม.ค.64 สำนักงานเขตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 430 ราย แยกเป็น ประชาชนทั่วไป 402 ราย วินจักรยานยนต์ 18 ราย แกร๊ป 10 ราย ปรับเป็นเงิน 653,600 บาท ส่วนการดำเนินการกรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.61-27 ม.ค.64 สำนักงานเขต จัดเก็บได้ 192,328 ป้าย แจ้งความดำเนินคดี 50 ราย จับ-ปรับ 4,672 คดี ปรับเป็นเงิน 13,785,700 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-27 ม.ค.64 สำนักงานเขตจัดเก็บได้ 3,295 ป้าย จับปรับ 88 คดี ปรับเป็นเงิน 138,100 บาท ด้านการดำเนินการยกซากรถยนต์บนถนนหรือในที่สาธารณะจากการสำรวจ(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ.64 ) มีจำนวน 860 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว 803 คัน สำนักงานเขตเคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 65 คัน เจ้าของรถเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 738 คัน คงเหลือ จำนวน 57 คัน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 30 มกราคม 2564 จึงมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกสำนักงานเขตตรวจตรา กวดขันสถานที่และสถานประกอบการในพื้นที่ให้ดำเนินการตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แก่กลุ่มผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งอาหาร รถรับจ้างสาธารณะ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการ สำหรับการตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงาน ปัจจุบันมี จำนวน 5 จุด ซึ่งได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ และเนื่องจากวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก จึงเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกเขตปฏิบัติงานตามโครงการ School Zone Safety Care บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่เขตทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนแก่นักเรียนและผู้ปกครองให้มีความปลอดภัย สำหรับนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าด้านอื่นๆ อาทิ จอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดระเบียบผู้ค้า และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอื่นๆ ยังคงต้องเข้มงวดกวดขันเช่นที่ผ่านมา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครต่อไป

———— (อรรจน์ชญาณ์…สปส. รายงาน)