สรพ. เชิญสถานพยาบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 ในรูปแบบเสมือนจริง

นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16- 19 มีนาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “Enhancing Trust in Healthcare” โดยความไว้วางใจ (Trust) ถือเป็นรากฐานที่สำคัญมากของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและครอบครัว อันส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงคุณภาพบริการที่ผู้ป่วยจะได้รับด้วย

นายแพทย์กิตตินันท์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข จึงได้ปรับรูปแบบการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ให้เป็นรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference) โดยเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Live Streaming ต่อเนื่องตลอด 3 วัน จากห้อง หรือ Track จำนวน 4 Track ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจดั้งนี้ Track ที่ 1 “Enhancing TRUST in Healthcare” ห้องนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างความไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพ หลักการบริหารองค์กรคุณภาพ การนำโดยผู้นำ การก้าวข้ามภาวะวิกฤต การบริหารองค์กรในอนาคต นวัตกรรมเกี่ยวกับ COVID-19 และบทเรียนของประเทศไทย Track ที่ 2 “HA Tools and Quality in Diversity Update” เป็นเนื้อหาที่ไม่ควรพลาดเป็นเป็นการ update แนวคิดและเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA การเรียนรู้จากความสำเร็จของสถานพยาบาลที่ผ่านระบบการรับรองที่หลากหลาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือและเทคโนโลยี 5G นวัตกรรมใน New Normal Healthcare Track ที่ 3 “Embracing Spirituality across Healthcare System & Nursing Care” ห้องนี้จะเน้นเนื้อหาแบบละมุนพร้อมแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพ แนวคิด สำคัญด้านจิตวิญญาณ พร้อมทั้งประสบการณ์จากองค์กรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ พลังของวิชาชีพพยาบาล ICN การบริหารพยาบาลที่ทันสมัยและแนวคิดองค์รวม ห้องสุดท้ายหรือ Track ที่ 4 “Building TRUST in Healthcare by 3P Safety” ที่มีเน้นการสร้างความไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพ ประสบการณ์การขับเคลื่อน Patient safety ของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย การเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้ป่วย นวัตกรรมเพื่อ 2P Safety รวมทั้งองค์ความรู้ 2P Safety ที่จะขยายไปสู่ 3P Safety ในอนาคต

นอกจากการบรรยายของวิทยากรในห้องหรือ Track แล้วยังมี การจัดทำนิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเสมือนจริงจัดแสดงผ่านระบบออนไลน์ด้วย ทั้งนี้สถานพยาบาลที่สนใจสามารถเลือกสมัครลงทะเบียนได้ 2 รูปแบบ คือ แบบ Free Theme (All access pass) เรียนรู้แบบเลือก Track และคละ Track จาก 4 Track ตลอด 3 วัน (12 sessions) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท และแบบ Selected Theme (Ordinary pass) เรียนรู้เฉพาะ Track ที่เลือก ตลอด 3 วัน (12 sessions) ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท สำหรับสถานพยาบาลที่สมัครจำนวน 20 Account แถมฟรี 1 Account (Ordinary pass 1 account) และสมัคร 50 Account แถมฟรี 5 Account (All access pass 1 account และ Ordinary pass 4 account) สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ https://forumhai.com

# 1 กุมภาพันธ์ 2564 _NEWS HAI