กรมปศุสัตว์เตือนระวังผู้แอบอ้างกรมฯ รับบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (…../2564)

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้กลุ่มบุคคลปลอมแปลงเอกสารราชการแอบอ้าง ชื่อกรมปศุสัตว์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ โครงการธนาคาร  โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)  กรมปศุสัตว์ โดยกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นแล้ว พบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตกรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับบริจาค แต่อย่างใด

ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ หากมีความประสงค์จะสมทบทุน เพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ  สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่  กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ตึกวิจิตรพาหนการ  กรมปศุสัตว์  หมายเลขโทรศัพท์  02-653-4926  หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  drasa4@dld.go.th  หรือทาง Facebook  “โครงการธนาคาร  โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ”  อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

***************************

ข้อมูล : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ   ข่าว : เพ็ญศิริ  ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ