กรม สบส. ประสาน อสม.แจงแนวทางสื่อสารสุขภาพนโยบาย 3 หมอ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสาน อสม.ทั่วไทย ร่วมเป็นกระบอกเสียงเดินหน้าสร้างความเข้าใจแนวทาง  การสื่อสารสุขภาพตามนโยบาย 3 หมอ เกิดการสื่อสารอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ช่วยแบ่งเบาภาระหมอครอบครัว

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข จึงดำเนินการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพแบบชีวิตวิถีใหม่ด้วยนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” ประสานการทำงานดูแลประชาชนที่บ้านและชุมชนแบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพิ่มความครอบคลุมให้ได้รับบริการต่อเนื่อง ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาล เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และส่งต่อรักษาในโรคซับซ้อนยุ่งยาก โดยมีการจัดกิจกรรมมอบบัตรแนะนำตัว 3 หมอ เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ทุกครัวเรือนไปเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งบัตรจะแสดงชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ประชาชนติดต่อสื่อสารสอบถามเรื่องสุขภาพกับหมอทั้ง 3 คนซึ่งประกอบด้วย หมอคนที่ 1 หมอประจำบ้าน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นหมอใกล้ตัว แนะนำดูแลผู้ป่วยถึงบ้านและสุขภาพของคนในชุมชน หมอคนที่ 2 หมอสาธารณสุข คือ บุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ ให้การรักษาและส่งต่อ รวมถึงดูแลสุขภาพให้คำแนะนำประชาชน และหมอคนที่ 3 หมอครอบครัว คือ แพทย์ในโรงพยาบาล โดยยึดหลักการให้ผู้ขอรับการปรึกษาสามารถประสานผ่านหมอคนที่ 1 คือ อสม. หมอคนที่ 1 จะประสานหมอคนที่ 2 หมอสาธารณสุข และหมอคนที่ 2 ประสานต่อกับหมอคนที่ 3 ให้ตามลำดับ แต่ด้วยประชาชนแต่ละคน แต่ละพื้นที่มีบริบทในด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน    ทำให้ในบางครั้งประชาชนมีการติดต่อขอคำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ส่วนตัวจากแพทย์ในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก จนเกิดความเหนื่อยล้าสะสม หรือทำให้แพทย์พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรู้สึกขอบคุณ ต่อความทุ่มเท เสียสละในการดำเนินงานของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

นายแพทย์ธเรศฯ กล่าวต่อว่า เพื่อแบ่งเบาภาระ และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงมอบหมายให้กรม สบส.ร่วมหารือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยจะมีการประสานขอความร่วมมือ จาก อสม.ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนในการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจถึงรูปแบบการดำเนินงานนโยบาย 3 หมอ ในประเด็นสำคัญ 3 ข้อ ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการเปลี่ยนแปลง หากหมอคนที่ 3 ไม่สะดวกให้ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวหรือ ID LINE ให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ทำงาน หรือโรงพยาบาลแทนหมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคลในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  2.ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงระบบการดำเนินงานของนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” ว่าในการโทรศัพท์ขอคำปรึกษา หรือนัดหมายแพทย์สามารถติดต่อประสานงานได้ตามลำดับ ซึ่งเป็นการบริการประชาชนที่ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ และ 3.ให้ อสม.ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ควรโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลขฉุกเฉินของแต่ละโรงพยาบาล หรือ สายด่วน 1669 เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บอย่างทันท่วงที ซึ่งกรม สบส.จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเวียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งต่อไป

***************** 30 มกราคม 2564