เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ระดมฉีดยาฆ่าเชื้อตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 30 มกราคม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกพ่นยาฆ่าเชื้อตามโรงเรียนต่าง ๆในเขตพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะมีการเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ทางเทศบาลฯ ได้แนะนำแนวทางปฏิบัติให้กับทางโรงเรียนต่าง ๆ ได้แก่ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3.จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 5.ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 6.ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม ทั้งนี้มาตรการต่าง ๆ จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้

Cr : เบียร์ /ATV