กระทรวง พม. โดย กรม ผส. บูรณาการ กรมบัญชีกลาง และกรม สถ. หารือแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองระบบการคลังภาครัฐ ชั้น 6 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม กรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีการหารือร่วมกับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนวทางในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ กรม สถ. และ กรมบัญชีกลาง ในอนาคตต่อไป