สศก. ศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ พร้อมบริการข้อมูล ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่

นายพลเชษฐ์  ตราโช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าตามภารกิจหลักสำคัญอย่างหนึ่งของ สศก. คือ เป็นหน่วยงานศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ สำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งการวางแผนบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ โดยมีศูนย์สารสนเทศการเกษตร ดำเนินการจัดทำข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตร ในรูปของสื่อต่าง ๆ

สำหรับการให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน นั้น สศก. ได้เปิดให้บริการผ่านหลากหลายช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้บริการข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  ได้โดยตรงด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาขอรับบริการที่ สศก. ซึ่งปัจจุบัน มีข้อมูลที่ให้บริการครอบคลุมหลายมิติ ได้แก่ ข้อมูลด้านการผลิตของพืช  ปศุสัตว์ และประมง ประกอบด้วย ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ตลอดจนปริมาณการผลิตปศุสัตว์และประมง ข้อมูลด้านการตลาด ทั้งราคาที่เกษตรกรขายได้  ณ ไร่นา เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ข้อมูลการนำเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตร ข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้งการใช้และการถือครองที่ดินทางการเกษตร และข้อมูลแผนที่แสดงความเหมาะสมในการผลิตพืช เพื่อกำหนดเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร และที่สำคัญในยุคที่ก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สศก. ได้ให้บริการข้อมูลด้วยการพัฒนา Application ฟาร์ม D และ กระดานเศรษฐี (RCMO) เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้การวางแผนการผลิตได้ด้วยตนเอง ตลอดจน ให้บริการเอกสารเผยแพร่ (E-Book) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์  เช่น แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  งบประมาณโดยสังเขปประจำปีงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รายงานผลการติดตามการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร วารสารเศรษฐกิจการเกษตรรายเดือน สถิติการค้าสินค้าการเกษตรไทยกับต่างประเทศ สถิติการเกษตรของประเทศไทย และสารสนเทศการเกษตรรายสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ สศก. ได้มุ่งเน้นพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการเกษตร โดยมีศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งได้ร่วมมือกับกระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูล ขนาดใหญ่ หรือ Big Data ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวโหลด Application ฟาร์ม D และ กระดานเศรษฐี (RCMO) ได้ที่ QR Code ด้านล่าง และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ www.oae.go.th หรือทาง Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2870 และ E-mail : prcai@oae.go.th