ฟรี!!สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เชิญชวน กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน SME เข้าร่วมโครงการผลิตภาพแรงงาน 4.0

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เชิญชวน กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน SME ที่มีลูกจางไม่เกิน 200 คน ในโครงการผพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี 2564 ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีความรู้ ป็นงาน ทำได้จริง
สอบถามรายละเอียดเข้าร่วมโครงการที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 02-190-5731-3 ต่อ 123 หรือ 207 ตั้งแต่ 29 ม.ค.-19 ก.พ.64