รองผู้ว่าฯ นนทบุรี มอบแนวทางการทำงานแก่พัฒนากร ในการขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชน ตอบโจทย์ช่วยชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบแนวทางการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนแก่พัฒนากร สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน จากทั้ง 6 อำเภอ โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัด ได้ร่วมรับแนวนโยบาย ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. แนวทางการทำงานตามนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะพัฒนากร ถือเป็นบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดประชาชน ต้องเข้าใจ เข้าถึง และครองใจคนในชุมชนเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนงานในพื้นที่

2. การดำเนินโครงการพื้นที่ต้นแบบฯ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามระเบียบ

3. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต้องมีความรอบคอบ ในการตรวจสอบโครงการของผู้ที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และงบอุดหนุน และเรื่องการติดตามหนี้ค้างชำระของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมตลอดถึงการสื่อสารแนวทางทีทางรัฐบาลเปิดโอกาศให้มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืม ที่ถูกผลกระทบในช่วงสถานการณ์ COVID -19

4.ร่วมแรงร่วมใจกันน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดเป็นกิจกรรม “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกพืชบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” (คนนนท์ ปลูก แบ่งปัน เป็นการช่วยชาวบ้านและชุมชน ช่วยลดรายจ่าย และได้ทานผักปลอดภัยจากสารเคมี คนมีสุขภาพดี

และสุดท้ายขอให้พัฒนากรทุกคนทุ่มเท เสียสละในการทำงานซึ่งจะส่งผลดีต่อการมีชีวิตราชการ เพราะเราเป็นหน่วยที่บำรุงสุขให้เกิดกับประชาชน ขอเป็นกำลังใจในการทำงานกับทุกคนประสบความสำเร็จ และมีความก้าวหน้าในการทำงาน มีพลังกายใจที่เข้มแข็งในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน..

สถานีข่าว พช.CND นนทบุรี